Δίπλωμα ρυμουλκούμενο

Δίπλωμα ρυμουλκούμενο

Προυποθέσεις

Ο υποψήφιος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης BE,ΓE,ΔE πρέπει να είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας B, Γ, Δ αντίστοιχα.

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • 8 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης
Δικαιολογητικά

1.Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση

2.Αίτηση εκτύπωσης

3.Δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

4.Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη

5.Δίπλωμα

6.Παράβολο 15,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε πρακτική εξέταση

7.Παράβολο 108,15€ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης

8.Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης