Δίπλωμα λεωφορείου

Δίπλωμα φορτιγού

Προυποθέσεις

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β (αυτοκινήτου).

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • 15 διδακτικές ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
  • 15 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης
Δικαιολογητικά

1.Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση

2.Αίτηση εκτύπωσης

3.Τέσσερις φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

4.Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη

5.Δίπλωμα

6.Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με το ΥΜΕ

7.Παράβολο 60,00€ για τη χορήγηση της κατηγορίας

8.Παράβολο 15,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική ή πρακτική εξέταση για την απόκτηση της Δ κατηγορίας και 20,00€ για κάθε συμμετοχή του σε θεωρητική εξέταση για την απόκτηση ΠΕΙ

9.Παράβολο 108,15€ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης

10.Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης