ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Δικαιολογητικά

1.Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος χωρίς παρακράτηση

2.Παράβολο ανάλογο του κυβισμού του οχήματος

3.Αυτοπρόσωπη παρουσία αγοραστή – πωλητή. Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

4.Α.Φ.Μ. αγοραστή

5.Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ

6.Βεβαίωση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του οχήματος από Δ.Ο.Υ. όλων των ετών