ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Πληροφορίες

Με την κάρτα οδηγού ταυτοποιείται ο οδηγός και επιτρέπεται η αποθήκευση δεδομένων δραστηριότητας του οδηγού. Η κάρτα οδηγού είναι υποχρεωτική και η μοναδικότητά της ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η κάρτα οδηγού είναι εξατομικευμένη (φέρει την ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου της) και η ισχύ της είναι για πέντε (5) έτη.

Δικαιολογητικά

1.Ταυτότητα

2.Δίπλωμα

3.Φωτοαντίγραφο κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, εάν πρόκειται για ανανέωση.

4.Παράβολο 150,00€

5.Ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή