ΑΠΩΛΕΙΑ - ΚΛΟΠΗ - ΦΘΟΡΑ - ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Δικαιολογητικά

1.Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση

2.Αίτηση εκτύπωσης

3.Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη

4.Δύο φωτογραφίες πρόσφατες τύπου διαβατηρίου

5.Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης

6.Παράβολο 30,00€ για την απώλεια ή κλοπή
Το παραπάνω ποσό δεν καταβάλλεται στην περίπτωση απώλειας της άδειας οδήγησης λόγω μερικής (διάρρηξη) ή ολικής κλοπής αυτοκινήτου ή καταστροφής του από πυρκαγιά ή πλημμύρα που αποδεικνύεται από έγγραφα αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

7.Παράβολο 9,02€ σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς

8.Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών, ο αιτών παραδίδει κάθε άδεια οδήγησης που κατέχει(αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας ή άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου η οποία χορηγήθηκε από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας), για να εκδοθεί μία καινούρια ενιαία.