ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΕΟΚ)

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση

2.Αίτηση εκτύπωσης

3.Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη

4.Δίπλωμα. Η παλιά άδεια οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά με την παραλαβή της καινούριας.

5.Δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

6.Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.

7.Εάν η άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή υπάρχει αλλαγή στοιχείων, απαιτείται επιπλέον παράβολο 9,02€.